Uczestnik lub kursant – osoba, która bierze czynny udział w zajęciach, znajduje się na liście uczestników i jest uprawniona do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku osób małoletnich to stwierdzenie może dotyczyć rodziców albo opiekunów prawnych uczestnika zajęć.

Prawny opiekun – osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje.

Instruktor – osoba uprawiona, prowadząca zajęcia w placówce Kids Studio.

Obowiązujący cennik – jest to cennik udostępniany w recepcji. Cennik znajdujący się na stronie internetowej Kids Studio jest jedynie orientacyjny i może zawierać błędy. Szkoła zastrzega sobie prawo do zakwestionowania ceny, jeśli jest ona niezgodna z obowiązującym cennikiem.

§1

Uczestnictwo w zajęciach

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych w szkole KIDS STUDIO jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy prawnych opiekunów. Brak znajomości Regulaminu nie zwalnia uczestników zajęć od obowiązku jego stosowania.

2. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te które mają uregulowaną płatność zgodnie z paragrafem 2. Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby nie mają prawa przebywać na sali tanecznej. Prawni opiekunowie oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące mają prawo obserwować zajęcia, przebywając w miejscu do tego wyznaczonym.

3. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na wszystkie zajęcia w grupie obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu.

4. Zajęcia odbywają się od 4 osób na sali. W sytuacji niewystarczającej ilości osób szkoła ma prawo odwołać zajęcia.

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie stosownej opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem lub posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w zajęciach. Opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek zgłosić się w recepcji Kids Studio w celu weryfikacji statusu poprzez okazanie (odpowiednio) karty członkowskiej oraz dowodu wpłaty lub karnetu.

6. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną lub całkowite zdjęcie obuwia. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nie niszczące parkietu lub ćwiczyć boso. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet. Zalecane obuwie to obuwie sportowe z jasnymi podeszwami.

7. Zabronione jest uczestniczenie w zajęciach w biżuterii lub innych ozdobach, które mogą utrudniać wykonywanie zadań lub stanowić zagrożenie.

8. Dla bezpieczeństwa i komfortu uczestników, długie włosy powinny być związane.

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o sprzęt i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.

10.Uczestnicy zobowiązani są do dbania o czystość i do pozostawienia sali w stanie, w jakim ją zastali.

11. Uczestnikom zabrania się ingerencji w sprzęt, samodzielnego montażu czy demontażu, chyba że instruktor zarządzi inaczej.

13. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć osoby spóźnione więcej niż 10 min. nie zostaną wpuszczone na zajęcia.

12. Instruktor oraz pozostali pracownicy Kids Studio mają prawo odmówić możliwości uczestnictwa w zajęciach osobie, która zachowuje się niewłaściwie, nie przestrzega Regulaminu lub w inny sposób utrudnia prowadzenie zajęć. Osobie wyproszonej z powyższych powodów nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

§2

Płatności

1. Uczestnikami zajęć i kursów, mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i Regulaminem płatności dostępnymi w recepcji oraz poglądowo również na stronie internetowej Kids Studio.

2. Kids Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika.

3. Płatności dokonywać można gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Kids Studio, a także przelewem bankowym.Osoby uiszczające opłaty przelewem bankowym zobowiązane są do uwzględnienia czasu niezbędnego instytucji finansowej na zaksięgowanie wpłaty oraz wysłania potwierdzenia przelewu pabianice@kids-studio.pl.

4. Zakupione karnety są ważne 30 dni od daty zakupu. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

5. Wysokość opłat za zajęcia zależy od rodzaju zajęć. Aktualną ofertę można znaleźć w grafiku.

§3

Nieobecność na zajęciach

1. Obecność na zajęciach należy odwołać najpóźniej do godziny 12.00 danego dnia, wysyłając e-mail lub SMS na wskazany na stronie adres lub numer telefonu. Zajęcia sobotnie należy odwoływać najpóźniej do piątku do godziny 16.00.

2. Uczestnicy posiadający karnet na zajęcia otwarte, będą mogli odrobić odwołaną wcześniej nieobecność na innych zajęciach otwartych, do końca ważności karnetu.

3. W przypadku nieodwołania rezerwacji dla uczestników posiadających karnet na zajęcia otwarte, nieodwołana nieobecność skutkować będzie skreśleniem zaległego wejścia przy najbliższych zajęciach.

§4

Bezpieczeństwo

1. Kids Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Opiekun prawny Uczestnika/Uczestnik deklaruje, że w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, nie będzie rościł prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeśli jego nabycie wiązało się z niedostosowaniem do poleceń Instruktora. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.

2. Kids Studio zobowiązuje się do możliwie najlepszego zabezpieczenia studia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych przedmiotów bez nadzoru. Decydując się na udział w zajęciach Opiekun prawny/Uczestnik deklaruje, że w przypadku kradzieży przy braku właściwego zabezpieczenia dóbr przez Opiekuna prawnego/Uczestnika nie będzie on rościł prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia.

3. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora.

4. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.

5. Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać figur i ćwiczeń bez asekuracji Instruktora lub osoby przez instruktora do tego wskazanej.

6. Opiekun prawny/Uczestnik oświadcza, że jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników, w przypadku kontuzji, złego samopoczucia, lub przeciwwskazań lekarskich Opiekun prawny/Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Instruktora.Uczestnicy są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku problemów zdrowotnych Kids Studio rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.

7. Zabrania się wnoszenia jedzenia oraz gorących napojów na salę taneczną. Spożywać można wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu. Napoje zimne wnoszone na salę taneczną muszą znajdować się w zakręcanych butelkach i można je spożywać wyłącznie za zgodą instruktora w wyznaczonym do tego czasie.

8. Osoby przebywająca na terenie Kids Studio zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p-poż., oraz do zachowania czystości, a także do poszanowania mienia Kids Studio i mienia innych uczestników zajęć.

9. Osoby oczekujące na zajęcia mogą przebywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.

10. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi Uczestnik lub Opiekun prawny.

11. Na terenie Kids Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Złamanie tego zakazu skutkować będzie wezwaniem policji lub Straży Miejskiej.

12. Kids Studio nie pełni funkcji przedszkola ani punktu przedszkolnego, w związku z czym małoletni Uczestnicy nie powinni przebywać na terenie szkoły bez opieki Rodziców albo Opiekunów prawnych.

§5

Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

1. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zapisanych na dane zajęcia Kids Studio zastrzega sobie prawo odwołania tych zajęć.

2. Odwołanie odbywa się drogą mailową, telefoniczną lub przez sms.

3. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora, Kids Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

4. W sytuacjach losowych Kids Studio ma prawo do odwołania zajęć. Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.

5. Kids Studio ma prawo do zmiany grafiku i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie w widocznych miejscach w Studio i na stronie internetowej.

6. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Kids Studio, wszystkich uczestników i instruktora.

§6

Sprawy ogólne

1. Opiekun prawny/Uczestnik zajęć prowadzonych w Kids Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Kids Studio i jego partnerów. Przez promocje rozumie się nieodpłatną publikację zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Kids Studio i współorganizatorów. Opiekun prawny/Uczestnik zajęć, wydarzeń oraz imprez organizowanych przez Kids Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, który może znaleźć się na: materiałach promocyjnych – filmowych lub zdjęciowych, udostępnionych później w Internecie na stronie internetowej lub w kanałach social media. Uczestnik nie będzie rościł praw majątkowych z powodu wykorzystania materiałów z jego wizerunkiem. Na prośbę Opiekuna prawnego/Uczestnika Kids Studio usunie materiał, na którym wypadł on niekorzystnie.

2. Uczestnik zajęć Kids Studio wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kids Studio, w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.

W związku z Rozporządzeniem Unijnym RODO Kids Studio powiadamia, że informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane dane Opiekunów Prawnych/Uczestników zawarte są w Polityce Prywatności.